VEDTEKTER FOR ASKIM MENIGHETS BARNEHAGE.

Vedtektene er vedtatt av Askim Menighetsråd 20.1.2011 etter innstilling

i Samarbeidsutvalget i Askim Menighets Barnehage. juni 2011.

 

§ 1.      Forvaltning av barnehagen (eierforhold m.v.)

Askim Menighets barnehage eies og drives av Askim menighet, som bygger sin virksomhet på Den norske kirkes grunn. Eiers oppgaver og ansvar tilligger Askim Menighetsråd. Barnehagen skal drives i samsvar med gjeldende lov om barnehager 2006 med endringer, sist ved lov av 16.6.2006 nr 20og rammeplan for barnehager, 2006.

 

§ 2.      Formål.

            Barnehagen skal gi barn gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en kristen oppdragelse. Barnehagen legger en vid praktisering av lovens kristne formålsparagraf til grunn for sin virksomhet. I følge formålsparagrafen, fjerde ledd etter eiers ønsker og visjon. Se årsplan.

 

§ 3.      Opptak og oppsigelse.

a.       Opptaksmyndighet.

Fra våren 2004 er vi med på samordnet opptak med Askim kommune. § 12 i barnehageloven.

Søknad om opptak skjer på fastsatt felles søknadsskjema, og etter forutgående kunngjøring.

b.      Opptakskriterier

Menighets barnehagen er godkjent for barn i alderen 1-6 år.

Barnehagen tar imot barn som bor i Askim kommune. Ved ledig kapasitet kan barn fra andre kommuner tas opp.

 

Opptak skjer etter følgende kriterier/prioriteringer:

1.      Barn med nedsatt funksjonsevne. Det må foreligge en sakkyndig vurdering.

2.      Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenesten §4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd.

3.       Søsken av barn som går i barnehagen

4.      Barn av familier ned store belastninger på grunn av sykdom og /eller andre forhold. Forholdene må dokumenteres.

5.      Barn fra familier hvor begge foreldre er minoritetsspråklige (med unntak av svensk, dansk og engelsk)

6.      Barn av enslige foreldre som er yrkesaktive eller er studerende

7.      Barn av foreldre hvor begge er studerende eller yrkesaktive.

8.      Andre barn

Søkere som har søkt tidligere men har fått avslag, prioriteres framfor nye søkere med samme kriterium.

En bør ellers påse at det om mulig blir en likefordeling av alder og kjønn på avdelingen.

c.       Opptaksperiode og oppsigelsesfrist

Plassen gjelder fram til skolestart, men bekreftes før nytt barnehage år.

Dersom barnet slutter i løpet av året, gjelder en oppsigelsestid på 1. måned. Oppsigelsen sendes skriftlig til styrer.

 

§ 4.      Foreldrebetaling.

            Oppholdsbetalingen fastsettes av Askim Menighetsråd. Betalingen skjer hver måned.

            Det betales for 11 måneder pr. år. Juli måned betales det ikke for.Ved 1 måned skyldig oppholdsbetaling blir plassen sagt opp med 1 måneds varsel. Det skyldige beløpet innfores på vanlig måte i henhold til kommune bestemmelser.

 

§ 5.      Leke- og oppholdsareal

            Barnas leke- og oppholdsareal inne er 92,5 kvm. Arealnorm pr. barn settes til 5,1 kvm. Når det ikke hindrer den daglige driften av barnehagen, kan barnehagens lokaler brukes til andre møte- og aktivitetstilbud. Askim Menighetsråd står ansvarlig for utleie og bruk.

 

§ 6.      Åpningstid

            Barnehagen har hel års drift. Barnehagen er stengt lørdager, alle helligdager, jul og nyttårsaften. Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl 12:00.

Åpningstider fom 01.08.2013: Hverdager kl. 6:45 – 17:00

Ved for sen henting, uten å gitt beskjed vil foreldre bli belastet med bøter.

 

§ 7.      Samarbeidsutvalg

            Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ som bla skal fastsette virksomhetsplan og årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet. Det består av to representanter fra menighetsrådet, to foreldrerepresentanter, to representanter for de ansatte. Barnehagens styrer fungerer som sekretær. Foreldrenes og personalets representanter velges for ett år. Eierens representanter oppnevnes for ett år.

 

§ 8.      Foreldreråd.

            Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

            Foreldrerådet skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen.

            Ved avstemming i foreldrerådet girs det en stemme for hvert barn, og vanlig flertallsvedtak gjelder.

 

§ 9.      Ansettelse av personale

            Askim Menighetsråd ansetter personale og fastsetter stillingsinstrukser.

            Styrer og pedagogisk leder skal ha førskolelærerutdanning. Personalet har taushetsplikt, og skal ved ansettelse legge fram gyldig helse- og politiattest.

 

§ 10.    Internkontroll

            Barnehagen gjennomfører Internkontroll med sjekkliste hvert år, ifølge forskrift om Internkontroll.

 

§ 11.    Foreldremøter, dugnader m.m.

            Barnehagen arrangerer 1 til 2 foreldremøter i løpet av et barnehage år.

Foreldrerådet kan også arrangere foreldremøter.

Alle foreldre innkalles til foreldresamtale 1 til 2 ganger i løpet av et barnehage år.

Alle foreldre er pålagt å være med på dugnad 1 gang i året. Foreldrerådet har vedtatt en betalings sum som kan betales om man ikke kan møte.

 

§ 12.    Vedtektsendring

Endringer av vedtektene kan bare foretas av eieren etter uttalelse fra samarbeidsutvalget, og sendes kommunen og fylkesmannen til orientering. Eieren kan også bestemme at driften skal nedlegges og hvordan aktiva i så fall skal anvendes.

Powered by Cornerstone