Grønn menighet
Vi er

Grønn menighet

Vi verner miljøet
Askim menighet har som mål å ta vare på naturen, og sammen med mange menigheter kaller vi oss "grønn menighet". Vi har konkrete mål for hvordan vi kan utvikle oss videre.

Menighetsrådet har samlet seg om denne uttalelsen:

MENIGHETSRÅDET VIL AT ASKIM SKAL VÆRE EN GRØNN MENIGHET.

Askim menighetsråd tok utfordringen da den kom fra Moss tidligere. På sitt møte 14.juni 2011 ble det fattet vedtak om at Askim menighet skal arbeide med å oppfylle kriteriene for å være en grønn menighet. Dette innbærer at menigheten på ulike områder bevisstgjøres på å ta ansvar for en forsvarlig forvaltning av miljøet. 

Vern om skaperverket er et av hovedtemaene i diakoniplan for den norske kirke, som ble vedtatt i Kirkemøtet for tre år siden. Året etter lanserte Kirkerådet, Norges Kristne Råd og Kirkens Nødhjelp det økumenske samarbeidsprosjektet, Bærekraft og utvikling, et felleskirkelig tiår for endring i kirke og samfunn. I kjølvannet av dette har stadig flere menigheter vedtatt at grønne verdier i større grad skal prege arbeidet.  Nå også her i Askim.

Og hva innebærer dette vedtaket for oss her i Askim?  Hvordan vil vi merke at Askim skal være en grønn menighet? Grønne menigheter er opptatt av å omsette det globale miljø- og rettferdsengasjementet til konkrete tiltak i menighet og lokalsamfunn. 

I samarbeid med Grønn hverdag er det utarbeidet et handlingsark som menighetsrådet har gått gjennom og krysset av 25 konkrete tiltak fordelt på 6 ulike områder som skal gjelde for vår menighet.

Gudstjenesteliv:

Det skal arrangeres skaperverkets dag minst en gang pr. år og det skal arrangeres minst en gudstjeneste i friluft pr. år.

Diakoni, undervisning og informasjon:

Forbruk og rettferdsperspektivet skal integreres i undervisning og trosopplæring. Stoff om miljø, forbruk og rettferd skal formidles i menighetsbladet.

Menigheten deltar i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon og menigheten samarbeider med en vennskapsmenighet i Sør.

Innkjøp:

Det er vedtatt at vi skal kjøpe så lite som mulig og at vi skal velge Fairtade-merkede produkter når slike fins. Vi skal unngå bruk av kjemikalier ved rengjøring og vi vil være restriktive med kjøp av produkter som inneholder miljøfarlige batterier.

Energi:

På energifeltet skal det satses på sparepærer. Temperaturen skal senkes når det ikke er folk i kirke, menighetssenter og kontor.  Lyset slokkes i rom som ikke er i bruk. Vi har installert varmepumpe på kontoret. PC-er skrus av etter endt arbeidsdag og oppvaskmaskinen fylles opp før den settes på. Det skal dessuten kjøpes grønn strøm (d.v.s. strøm som er garantert produsert av fornybare energikilder).

Transport

Ansatte og besøkende oppfordres til å gå, sykle eller reise kollektivt til/fra kirken.

Bruk av bil og fly ved tjenestereiser reduseres og det er lagt til rette for sykkelparkering ved kirken.

Avfall (reduksjon og håndtering):

Vi vil kopiere på begge sider av arket.  Gamle ting vil bli reparert i stedet for å kjøpe nytt. Vi stimulerer til gjenbruk bl.a. gjennom samarbeidet med Samariamisjonen i Estland.

Vi leverer EE-avfall og kjemikalier til godkjent mottak eller gjenbruksordning. 

Menighetsrådet har dessuten vedtatt at det skal arbeides for å få til kildesortering av avfall på kirkegården.

Som bevis på at Askim er blitt grønn menighet og som inspirasjon til videre engasjement vil det bli hengt opp et diplom med en hustavle.  Fra Askim går stafetten videre til Eidsberg-menighetene.

 

Powered by Cornerstone