VEDTEKTER FOR ASKIM MENIGHETS BARNEHAGE. 

 

Vedtektene er vedtatt av Askim Menighetsråd 06.09.2017. 

 

§ 1.Forvaltning av barnehagen 

Askim Menighets barnehage eies og drives av Askim sokn, som bygger sin virksomhet på den Norske kirkes grunn. Eiers oppgaver og ansvar tilligger Askim menighetsråd. Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager med forskrifter, samt annet til enhver tid gjeldene lovverk og forskrifter. Barnehageåret går fra 1. august til 31. juli med oppstart første mandag i august. 

 

§ 2.Formål 

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. 

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. 

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. 

 

§ 1a.Særlig formål 

Askim menighets barnehage bygger sin aktivitet på særlig utvidet formålsparagraf om tros- og livssynsformål 

 

§ 3.Opptak og oppsigelse 

 1. Opptaksmyndighet. 

Hovedopptaket er 1. mars, etter denne dato er det løpende opptak ved endringer av barn i barnehagen. Opptaket er samordnet med private og kommunale barnehager i Askim kommune. Søknad leveres elektronisk via kommunens oppvekstportal. Søker må sikre at nødvendig dokumentasjon følger saken for å få korrekt vurdering av prioriteringskode. 

b. Barn opptas på heltidsplass eller deltidsplass. 

c. Barn som har fått tildelt plass, beholder denne fram til første mandag i august året r skolestart. 

d. Den enkelte styrer har opptaksmyndighet. 

e. Søknad om endring av plasstørrelse sendes via kommunens elektroniske oppvekstportal og behandles av barnehagens styrer. Reduksjon av plasstørrelse anses som oppsigelse av deler av barnehageplassen med en måneds oppsigelsesfrist.  

f. En barnehageplass kan sies opp skriftlig med en måneds varsel. Oppsigelsen sendes i kommunens elektroniske oppvekstportal.  

 

§ 4.Opptakskriterier ved hovedopptak   

Menighetens barnehage er godkjent for barn i alderen 1-6 år. 

Barnehagen tar imot barn som bor i Askim kommune. Ved ledig kapasitet kan barn fra andre kommuner tas opp. Intensjonen er at det blir likefordelig av alder og kjønn på avdelingen. 

 

 

 

 

 

 

Opptak skjer etter følgende kriterier/prioriteringer: 

 1. Barn med nedsatt funksjonsevne. Det må foreligge en sakkyndig vurdering. 

 1. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenesten §4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd. 

 1. Søsken av barn som går i barnehagen 

 1. Barn av familier ned store belastninger på grunn av sykdom og/eller andre forhold. Forholdene må dokumenteres. 

 1. Barn fra familier hvor begge foreldre er minoritetsspråklige 

 1. Barn av enslige foreldre som er yrkesaktive eller er studerende 

 1. Barn av foreldre hvor begge er studerende eller yrkesaktive. 

 1. Andre barn 

Når det må velges mellom to eller flere barn som står likt, skal følgende vurderinger i prioritert rekkefølge legges til grunn:  

 • Søkere som ikke har fått tilbud om plass innen 3 måneder fra ønsket oppstartdato. 

 • Søsken av barn som går i barnehagen 

 • Barna opptas i grupper med mest mulig hensiktsmessig alders- og kjønnssammensetning. 

 • Loddtrekning når søkere ellers står likt. 

 

§ 5.Foreldrebetaling 

Oppholdsbetalingen fastsettes av Askim Menighetsråd og følger de statlige satsene 

Betalingen skjer hver måned. 

Det betales for 11 måneder pr. år. Juli måned er betalingsfri..  

Ved 1 måned skyldig oppholdsbetaling blir plassen sagt opp med 1 måneds varsel. Det skyldige beløpet innhentes på vanlig måte i henhold til kommunale bestemmelser. 

 

§ 6.Åpningstid  

Åpningstider: Hverdager kl. 6:45 – 17:00. 

Barnehagen har helårs drift. Barnehagen er stengt lørdager, alle helligdager, jul og nyttårsaften. Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl. 12:00. 

Felles sommerferie de 4 siste ukene i juli med oppstart første mandag i august. 

Ved for sen henting, uten å ha gitt beskjed, vil foreldre bli belastet med en avgift. 

Barnehagen har 5 planleggingsdager i året. Disse følger som regel Askim kommunes barnehager og skoler. Datoer vil gjøres kjent ved barnehageårets start, og barnehagene vil holde stengt disse dagene. 

 

§ 7. Erklæring om barnets helse  

Når et barn starter i barnehagen skal det gis opplysninger om barnets helse. Dersom barnet har vært på de vanlige undersøkelsene på helsestasjonen, kan erklæring gis av barnets foresatte. Skjemaet fås i barnehagen ved oppstart.  

 

§ 8. Mat  

Barnehagen har fullkost. Det vil si at barna får frokost, lunsj og et lettmåltid hver dag. De får drikke til hvert måltid.  

 

§ 9.Leke- og oppholdsareal 

Veiledende norm for barnas lekeareal inne er 4 kvadratmeter netto pr. barn over 3 år og 1/3 mer pr. barn under 3 år. Utearealet skal være 6 ganger mer. 

 

§ 10.Bemanning  

Barnehagen bemannes etter de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter. 

De som ansettes må legge fram godkjent politiattest før de tiltrer. Personalet har taushetsplikt. 

Askim Fellesråd ansetter personale og fastsetter stillingsinstrukser.  

 

§11. Internkontroll 

Barnehagens rutiner for internkontroll dokumenteres i barnehagens kvalitetssystem. 

 

§ 12.Samarbeidsutvalg 

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ som bla skal fastsette virksomhetsplan og årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet. Det består av to representanter oppnevnt av menighetsrådet, to foreldrerepresentanter, to representanter for de ansatte. Barnehagens styrer fungerer som sekretær. Foreldrenes og personalets representanter velges for ett år. Eierens representanter oppnevnes for ett år. 

 

§ 13.Foreldreråd 

Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. 

Foreldrerådet skal bli forelagt, og har rett til å uttale seg i saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen. 

Ved avstemming i foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn, og vanlig flertallsvedtak gjelder. 

 

§ 14.Foreldremøter, dugnader m.m. 

Barnehagen arrangerer 1 til 2 foreldremøter i løpet av et barnehageår.  

Foreldrerådet kan også arrangere foreldremøter. 

Alle foreldre innkalles til foreldresamtale 1 til 2 ganger i løpet av et barnehageår. 

Alle foreldre er pålagt å være med på dugnad 1 gang i året. Foreldrerådet har vedtatt en betalingssum som kan betales om man ikke kan møte. 

 

§ 15.Vedtektsendring 

Endringer av vedtektene kan bare foretas av eieren etter uttalelse fra samarbeidsutvalget, og sendes kommunen og fylkesmannen til orientering.  

Ved endringer i lov og forskrifter som medfører endringer i vedtektene, kan endringene gjøres administrativt. Askim menighetsråd vil da bli orientert om endringene.  

Eieren kan også bestemme at driften skal nedlegges og hvordan aktiva i så fall skal anvendes. 

 

 

 

 

 

         

Relaterte lenker
Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone