Veiledning ved dødsfall


En orientering fra kirkevergen i Askim.

 

Gravminne.

Det skal bare plasseres ett gravminne pr. gravsted.

Navn på gravminne skal være identisk med den som er gravlagt i vedkommende grav.

Gravminnet kan ikke være høyere enn 1,5m, bredere enn 0,85 m og tykkere enn 0,6 m og ikke veie over 300 kg.

Gravminnet skal sikres med forskriftsmessig fundament og bolter som forbinder gravminne og fundament.

Gravminnet skal godkjennes av kirkegårdsmyndighetene før det settes opp.

Tekst, dekor, fotografi og symbolbruk skal være sømmelig.

Gravminne på nytt festet gravsted plasseres i bakkant av den graven som er tatt i bruk, og blir stående for godt.

Eieren av gravminne (gravfester eller ansvarlig for grav) er ansvarlig for at gravminnet ikke er i forfall.

Stell av gravsteder som påfylling, jevning av jordmassen, samt tilsåing skjer når synking har funnet sted.  Kirkegårdsbetjeningen er ansvarlig for dette.

Alle gravminner godkjennes uten evt.  påmonterte lamper og annet utstikkende utstyr. Slikt utstyr anses for ikke varig og vil ikke tåle de påkjenninger det kan bli utsatt for av klimaet og ved vanlig drift og vedlikehold av kirkegården.  Kirkegårdsmyndighetene er ikke ansvarlig for skade på gravutstyr o.l. med mindre skaden skyldes uaktsomhet fra kirkegårdsbetjeningen.

 

Fri grav.

En enkelt kistegrav eller en urnegrav er fri for betaling i fredningstiden.

Gravminne kan settes opp når det er oppnevnt en ansvarshavende for graven.

 

Festet gravsted.

En fri grav kan festes ved fredningstidens utløp.

Når en grav tas i bruk, kan det mot betaling festes en grav og unntaksvis to graver ved siden av.

Festetiden er 20 år.

Når det har gått 60 år etter siste gravlegging kan et gravsted ikke gjenfestes uten særskilt godkjenning av kirkegårdsmyndighetene.

 

Plantefelt

Plantefelt foran gravminne kan opparbeides i høyde med bakken.  Det kan ha gravminnets bredde og stikke inntil 60 cm. frem fra dets bakkant.

Planter kan ikke overstige gravminnets høyde eller strekke seg ut over plantefeltet.

Plantefelt som ikke tilplantes skal såes til som gressbakke.

Løse dekorgjenstander (lyktkrans, blomsterbukett mm.) skal fjernes etter bruk.

Kirkegårdsmyndighetene kan mot betaling påta seg stell av plantefelt (gravlegat.)

 

Andre bestemmelser.

Urnegraver og kistegraver er fredet i 20 år.

Opphold, ferdsel, arbeid og andre handlinger på kirkegården skal skje på en sømmelig og minst mulig støyende måte, slik at det ikke virker støtende på noen. Besøkende skal såvidt mulig ferdes gående. Hunder skal føres i bånd.

 

Kremasjon.

Ved kremering må den som har disposisjonsretten til avdødes urne, ta kontakt med kirkegårdskontoret for å avtale nedsettelse av urnen. Frist for nedsettelse er 6 måneder etter dødsfallet.

 

Kirkegårdslov og forskrifter fås ved henvendelse til kirkevergen, som også er behjelpelig med informasjon.

Powered by Cornerstone