Hva skjer i kapellet?

Begravelse

liturgi i Den Norske Kirke
Liturgien nedenfor er hentet fra hjemmesiden til Den Norske Kirke. Det er tatt med en del alternativer. Vanligvis velger presten disse tekstene, men om familien vil komme med ønsker kan de ta kontakt med presten. Salmer og sanger vil begravelsesbyrået kunne gi råd om, og prest og organist vil bli enige med familien om hva som velges. Vanligvis synges salmer som står i de vanlige salme- og sangbøkene, og liturgien gir også anledning til solosanger og musikkinnslag om familien ønsker det.

1 Klokkeringing
Mens det ringes sammen, tar liturgen plass i koret.

2 Preludium
Som preludium kan det fremføres egnet instrumentalmusikk, korsang eller solosang. Preludiet kan være forspill til første salme.

3 Salme
Denne salmen kan eventuelt flyttes til etter ledd 4.

4 Inngangsord
L Nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus.
Vi er samlet her for å ta avskjed med (navnet nevnes). Sammen vil vi overgi ham/henne i Guds hender og følge ham/henne til det siste hvilested.
Så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Joh 3,16
Deretter kan liturgen fortsette med et av følgende skriftord:

Enten A
Jesus sier: Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile. Matt 11,28

Eller B
Gud sier i sitt ord: Kall på meg på nødens dag, så vil jeg utfri deg, og du skal prise meg. Sal 50,15

5 Inngangsbønn
L La oss be.

Enten A
Fra dypet roper jeg til deg, Herre.
Herre, hør min røst!
Vend øret til og lytt når jeg trygler og ber.
Hvis du vil gjemme på syndeskyld, Herre,
hvem kan da bli stående?
Men hos deg er tilgivelsen;
derfor må vi frykte deg.
Jeg venter, ja, håper på Herren,
jeg venter på hans ord.
Jeg stunder etter Herren mer enn vaktmenn etter morgenen,
vaktmenn etter morgenen.
Vent på Herren, Israel!
For hos Herren er miskunn, hos ham er full forløsning.
Herren vil forløse Israel fra alle dets synder. Salme 130,1-5

Eller B
Herre, du har vært en bolig for oss
fra slekt til slekt.
Før fjellene ble født,
før jorden og verden ble til,
ja, fra evighet og til evighet er du, Gud.
Du lar mennesket bli til støv igjen
og sier: ”Vend tilbake, menneskebarn!”
For tusen år er i dine øyne
som dagen i går da den fór forbi,
eller som en nattevakt.
Lær oss å telle våre dager,
så vi kan få visdom i hjertet! Sal 90,1-4.12

Eller C
Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?
Hvorfor er du så langt borte fra meg?
Hvorfor hjelper du ikke når jeg klager min nød?
Jeg roper om dagen, Gud - du svarer ikke,
og om natten, men jeg får ikke ro.
Men, Herre, vær ikke langt ifra meg,
skynd deg å hjelpe meg, du min styrke Sal 22,2-3.20

Eller D
Hellige Gud, himmelske Far, du råder over liv og død. Når vi skilles fra en av våre kjære, styrk oss da i troen, så vi også ved graven kan håpe på deg.
Herre Jesus Kristus, du trofaste Frelser, som gikk gjennom død og grav for oss. Bli hos oss i vår siste nød og gi oss engang å samles i din Fars hus med deg og alle dine.
Hellige Ånd, du vår trøster i liv og død, fyll alle sørgende med din trøst. Fri oss fra åndelig død, dra alle til deg og gi oss å ha vår skatt i himmelen.

Eller E
Herre vår Gud, hos deg er livets kilde.
I ditt lys ser vi lys.
I deg er det vi lever, rører oss og er til.
Bevar oss i liv og død i din kjærlighet,
ved din Sønn Jesus Kristus, vår Herre.

Eller F
Gode Gud, du som ser oss og kjenner oss, kom oss nær med din trøst.

6 Minneord
Et kort minneord holdes av presten eller av en representant for de pårørende. Det bør inneholde noen biografiske momenter med særlig vekt på hva avdødes liv har betydd for dem som stod ham/henne nær, og for andre livssammenhenger han/hun har stått i.
Her kan følge korte hilsninger, pålegging av blomster og/eller krans og eventuelt andre minnehandlinger, som opplesning, musikk, lystenning o. a.
Her kan følge

7 Salme eller musikkinnslag
Eventuelt musikkinnslag kan være vokalt eller instrumentalt.

8 Skriftlesning
L La oss høre hva Guds Ord vitner om livet og døden, om dommen og vårt håp i Jesus Kristus.
Her følger tre lesninger. Tekstene velges slik at de dekker de innholdsmomenter som er nevnt foran.
Tekstene kan leses av liturgen eller av en eller flere andre.
Skriftlesningen avsluttes med:
L Slik lyder Herrens ord.
Her følger eventuelt

9 Salme
Hvis ledd 7 er en salme, kan ledd 9 gå ut.

10 Tale
Kort tale over et av de oppleste skriftordene eller over en annen høvelig tekst.

11 Bønn
L La oss be.

Enten A
L Evige Gud, vår tilflukt i sorgens tid, vær nær med din fred. Styrk oss i troen. Gi oss fremtid og håp. Vi takker deg for (navnet nevnes) og det du gav oss gjennom hans/hennes liv. Barmhjertige Gud, vi overgir ham/henne i dine hender. Du som har skapt oss i ditt bilde og gitt oss Jesus Kristus som vår Frelser, reis oss opp på oppstandelsens dag til evig liv hos deg.

Eller B
L Jesus Kristus, du som lovet å være med oss alle dager inntil verdens slutt, vær du vår styrke og trøst, vårt lys og vår veiviser. La oss alle en gang ved troen på deg få del i oppstandelsens glede.

Eller C
L Evige Gud, himmelske Far, du har i din Sønn, Jesus Kristus, gitt oss seier over døden. Vi ber deg, led oss ved din Hellige Ånd, så vi aldri kommer bort fra deg, men lever vårt liv i troen på din Sønn og engang når fram til det evige liv i ditt rike, ved Jesus Kristus, vår Herre.

Eller D
L Herre Jesus Kristus, du som bar alle våre synder, vi takker deg for din kjærlighet som er sterkere enn døden. Gi oss del i frelsen du vant ved din død og oppstandelse, og før oss med din mektige hånd gjennom liv, død og dom inn til din evige glede.

Eller E
L Himmelske Far, vi takker deg for hva du gav gjennom NN som nå er gått bort. Styrk og trøst alle som sitter i sorg og savn. Vi overgir oss i din sterke hånd. Hjelp oss å leve i samfunn med deg, så vi engang kan fare herifra i fred, ved Jesus Kristus, din Sønn, vår Herre.

Eller F
En bønn som er skrevet med tanke på den situasjon de pårørende og lokalsamfunnet har opplevd i forbindelse med dødsfallet.
Her kan følge

12 I dine hender
A I dine hender, Herre Gud, overgir jeg min ånd.
Du forløser meg, Herre, du trofaste Gud.
I dine hender, Herre Gud, overgir jeg min ånd.
Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd.
I dine hender, Herre Gud, overgir jeg min ånd.
Dette leddet kan også synges som vekselsang, se Norsk Salmebok 936.
Her kan også følge Simeons lovsang (Luk 2,29-32) enten lest eller sunget, se Norsk Salmebok 909-910.

13 Herrens bønn
L La oss sammen be Herrens bønn.
A Fader vår, du som er i himmelen.
La ditt navn holdes hellig.
La ditt rike komme.
La din vilje skje på jorden som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Forlat oss vår skyld,
som vi òg forlater våre skyldnere.
Led oss ikke inn i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt,
og makten og æren i evighet.
Amen.

14 Salme

15 Postludium

Før postludiet kan det fremføres et musikkinnslag, vokalt eller instrumentalt.
Under postludiet bæres kisten ut.

*

Ved graven:


16 Salme
Her kan følge

17 Skriftlesning
En av følgende tekster som ikke er brukt tidligere i gravferden:
Salme 50,15
Salme 23
Salme 68,21
Salme 121
Matt 11,28
Matt 28,1-10
Åp 1,17b-18
Åp 21,1-5a

Her kan følge

18 Bønn ved gravstedet
I denne bønnen kan liturgen utfylle ”NN” etter anledningen – for eksempel fullt navn, fornavn, vår kjære, vår venn osv.

Enten A
Herre Jesus Kristus, la denne grav være et håpets sted, i troen på deg som stod opp fra de døde.

Eller B
Herre Jesus Kristus, du som selv ble lagt i en grav, gi oss å følge deg i oppstandelsen fra de døde.

Eller C
Herre Jesus Kristus, la NN få hvile i fred under korsets tegn til oppstandelsens morgen. Hjelp oss i liv og død å sette vårt håp til deg.

Eller D
Herre Jesus Kristus, du som selv ble lagt i en grav, la dette stedet være et fredens sted, hvor NN får hvile under korsets tegn til dagen da du kaller alle frem fra gravene. Hjelp oss i liv og død å sette vårt håp til deg.

19 Senkning
Som hovedregel senkes kisten helt ned.

20 Jordpåkastelse
L I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn.

Deretter kaster liturgen tre ganger jord på kisten og sier:
Første gang: Av jord er du kommet.
Andre gang: Til jord skal du bli.
Tredje gang: Av jorden skal du igjen oppstå.

21 Skriftord og velsignelse

Enten A
Vår Herre Jesus Kristus sier: Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Joh 11,25-26

Eller B
L Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny og gitt oss et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde! 1 Pet 1,3
Vendt mot sørgeskaren:
Ta imot velsignelsen.
Herren velsigne deg og bevare deg.
Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig.
Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. +

22 Salme


Skriftlesninger

Tekstgruppe I

Enten A
L Det står skrevet i Jobs bok, i det 19. kapittel:
Jeg vet at min gjenløser lever;
og som den siste skal han stå frem på jorden.
Når det ikke er noe igjen av min hud,
og mitt kjøtt er tæret bort,
da skal jeg skue Gud.
Jeg skal se ham med egne øyne,
jeg selv og ikke en fremmed.
[Å, jeg fortæres av lengsel!]
Job 19,25-27a.[27b]

Eller B Salme 23
Eller C Salme 42,2-4 og 43,2-3.5
Eller D Salme 73,23-26
Eller E Salme 103,13-17
Eller F Salme 121
Eller G Salme 139,1-12.23-24
Eller H Fork 3,1-2.4.6a.11a.14a
Eller I Jes 49,14-16a
Eller J Klag 3,22-26


Tekstgruppe II

Enten A Rom 6,3-5
Eller B Rom 8,31b-35.38-39
Eller C Rom 14,7-12
Eller D 1 Kor 13,8-10.12-13
Eller E 1 Kor 15,53-57
Eller F 1 Tess 5,8-11a
Eller G Åp 21,1-5a


Tekstgruppe III

Enten A Matt 5,3-10
Eller B Matt 28,1-10
Eller C Mark 10,13-16
Eller D Luk 12,35-38
Eller E Joh 5,24-27
Eller F Joh 6,37-40
Eller G Joh 10,14.28-29
Eller H Joh 14,1-6

Powered by Cornerstone